Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym - Mlodecki.zamowienia.waw.pl


Artykuł z prawa karnego skierowana zwłaszcza do młodych adeptów zawodu prawniczego adwokatów którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną poprzez siebie wiedzę zrewidować.

Koszty postępowania sprawach

Opracowanie obejmuje analizę modelowych rozwiązań dotyczących relacji między postępowaniem przygotowawczym dodatkowo postępowaniem głównym, jakie funkcjonują w polskim porządku prawnym dodatkowo w systemach prawnych wybranych państw Europy Zachodniej. Towarzyszy jej wykorzystanie również dorobku polskiej doktryny procesu karnego, jakże i obcej, w szczególności niemieckiej nauki prawa karnego procesowego. Formułowane w opracowaniu tezy zawierają propozycje rozwiązań problemów, jakie zajmują centralne miejsce w trwającej obecnie w polskiej nauce procesu karnego dyskusji ponad zmianą modelu procesu karnego także stanowią zasadniczy przedmiot intensywnych prac legislacyjnych zmierzających w tym kierunku. Wieloaspektowość podjętych zagadnień z w taki sposób wielu obszarów badawczych powoduje, że praca ma pierwotny i unikatowy charakter. Może wiec okazać się interesującą na rzecz badaczy prawa, ale też dla sędziów i oskarżycieli dodatkowo przedstawicieli prawniczych korporacji zawodowych. Wybór indywidualnych i zbiorowych opracowań obejmujących różne aspekty problematyki funkcji procesu karnego, uwzględniających zarówno zagadnienia z aspektu prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i materialnego prawa karnego. Omówiono w niej dodatkowo rozwiązania międzynarodowe, w tym wykraczające pozycja prawo europejskie. W publikacji z prawa karnego znalazły się rozpatrywania dotyczące: znaczenia opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony, prawa do obrony i granic działania obrońcy, wygaśnięcia prawa do oskarżania, wykorzystywania z pomocy pełnomocnika w procesie karnym, stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, usprawnień procesu karnego, samodzielności jurysdykcyjnej sądu również uzasadniania orzeczeń sądowych.

Usługi

Co oferujemy


Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Alternatywy pozbawienia wolności

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie os...

Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

BŁĄD CO DO

W niniejszej artykule przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tw...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


Ustawa o świadku

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego.

Zobacz więcej

świadek koronny ujęciu

Opracowanie zawiera peryfraza najważniejszych przemian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje jak dotąd nieznane polskiej.

Zobacz więcej

Czynności operacyjno rozpoznawcze

Do rąk a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim wydanie doskonałego artykuła akademickiego. Jego autorami są obecnie Stanisław Waltoś profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz więcej

Podstawy odpowiedzialności karnej

Artykuł z zarysu procesu karnego w obszernej mierze nawiązuje do poprzedniego. Praca internetowa nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z Kolejne wydanie znanego i lubianego poprzez studentów artykuła akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, rozpatrywanie warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a także bogate zestawienia literatury również komput rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów. Ozdobą publikacji są niezmiennie dowcipne rysunki Szymona Kobylińskiego. Wykład zważa wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej przede wszystkim nową instytucję europejskiego nakazu dochodzeniowego w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych, obowiązującą od II r., również przemiany odnoszące się do procedury karnej wprowadzone ustawą z XII o Sądzie Najwyższym, które weszły w życie IV roku. Stan prawny artykułu Proces poddany zarys systemu to kwietnia r. Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo tematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja obejmuje komentarz pożyteczny dodatkowo wzory pism procesowych. Autor szczególnie skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej również skuteczności. Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Lektura artykułu składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do artykułów k.p.k., wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej, wykaz artykułów powiązanych z komentowanym artykułem, projekty ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego. W drugiej części w suplemencie umieszczono wzory i przykłady konstruowania zarzutów oraz wzory poszczególnych elementów apelacji opatrzone szczegółowym komentarzem. Autor analizuje w ujęciu praktycznym i dostosowanym do zmian w procedurze karnej w latach przepisy regulujące procedura odwoławcze. Szczególny siła kładzie na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych prezentuje z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności, przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. W publikacji Postępowanie odwoławcze w kwestiach karnych.

Top