świadek koronny ujęciuOpracowanie zawiera peryfraza najważniejszych przemian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje jak dotąd nieznane polskiej procedurze karnej, w jaki sposób chociażby skargę na uchylenie wyroku sądu odwoławczego. W publikacji internetowej omówiono między innymi następujące zagadnienia:- wykorzystanie dowodów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej również podsłuchu procesowego,- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.Adresaci:Opracowanie skierowane jest zwłaszcza do pragmatyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, a zarówno do aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł obejmuje zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Pisarka w sposób prześwitujący i syntetyczny przedstawia jej formy, elementarne instrumenty także krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną ilość opracowania poświęcono współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozrost tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą współpraca polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, jakie ułatwiają przyswajanie informacji, a podobnie odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów także danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji internetowej jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w kwestiach karnych w UE i informacje odnośnie do ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Autorzy rozważają relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: reguły domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Pisarze odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy zmiana kierunku ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Artykuł przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów również prokuratorów. Zaintryguje zarówno pracowników naukowych.

Najnowsze artykuły:

Top